Învățătura celor doisprezece apostoli (Didahia). Traducere nouă

By in Greaca veche, Traduceri on 22 iunie 2015

Didahia

Didahia, cea mai veche scriere creștină postbiblică, s-a descoperit în 1873 de mitropolitul Filotei Byrennios, la Biblioteca Sfântului Mormânt din Constantinopol. Manuscrisul datează din anul 1056, fiind scris de Leon „notarul și păcătosul”, însă cei mai mulți cercetători concluzionează, pe baza analizei textului, că acesta provine din primul secol al erei creștine sau de la începutul secolului al II-lea. Ea este contemporană cu Evangheliile lui Matei și Luca, pe care le și utilizează cu regularitate. Fragmente ale Didahiei se găsesc și în limbile coptă și etiopiană. Pentru mai multe informații introductive, vezi aici sau aici. Traducerea pe care am făcut-o mai jos folosește manuscrisul grecesc, care se poate consulta în mai multe locuri (de exemplu, aici sau aici).

Διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν.
Învățătura Domnului, prin cei doisprezece apostoli, pentru neamuri

I

1. Ὁδοὶ δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου, διαφορὰ δὲ πολλὴ μεταξὺ τῶν δύο ὁδῶν.
1.Două căi sunt, una a vieții și una a morții, iar deosebirea e mare între cele două căi.

2. Ἡ μὲν οὖν τῆς ζωῆς ἐστιν αὕτη· πρῶτον ἀγαπησεις τὸν θεὸν τὸν ποιήσαντά σε, δεύτερον τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· πάντα δὲ ὅσα ἐὰν θελήσῃς μὴ γίνεσθαί σοι, καὶ σὺ ἄλλῳ μὴ ποίει.
2. Așadar, a vieții este aceasta: mai întâi, să iubești pe Dumnezeu, Făcătorul tău; al doilea, pe aproapele tău ca pe tine însuți, și toate câte voiești să nu ți se facă ție, nici tu să nu le faci altuia.

3. Τούτων δὲ τῶν λόγων ἡ διδαχή ἐστιν αὕτη· εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, νηστεύετε δὲ ὑπὲρ τῶν διωκότων ὑμᾶς· ποία γὰρ χάρις, ἐὰν ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς; οὐχὶ καὶ τὰ ἔθνη τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; ὑμεῖς δὲ ἀγαπᾶτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, καὶ οὐχ ἕξετε ἐχθρόν.
3. Iar învățătura acestor cuvinte este aceasta: binecuvântați pe cei ce vă blestemă și rugați-vă pentru vrăjmașii voștri; postiți pentru cei ce vă prigonesc pe voi; căci ce har [veți avea] dacă iubiți pe cei ce vă iubesc? Nu fac și neamurile același [lucru]? Voi, însă, iubiți pe cei ce vă urăsc și nu veți avea vrăjmaș!

4. ἀπέχου τῶν σαρκικῶν καὶ σωματικῶν ἐπιθυμιῶν· ἐὰν τίς σοι δῷ ῥάπισμα εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἔσῃ τέλειος· ἐὰν ἀγγαρεύσῃ σέ τις μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ’ αυτοῦ δύο· ἐὰν ἄρῃ τις τὸ ἱμάτιόν σου, δὸς αὐτῳ καὶ τὸν χιτῶνα· ἐὰν λάβῃ τις ἀπὸ σοῦ τὸ σόν, μὴ ἀπαίτει· οὐδὲ γὰρ δύνασαι.
4. Depărtați-vă de poftele carnale și trupești! Dacă cineva îți dă o palmă peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt, și vei fi desăvârșit! Dacă te trimite cineva [să mergi] o milă, mergi cu el două! Dacă îți ia cineva haina ta, dă-i și cămașa! Dacă ia cineva de la tine ce-i al tău, nu-i cere [înapoi], căci nici nu poți.

5. παντὶ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ μὴ ἀπαίτει· πᾶσι γὰρ θέλει δίδοσθαι ὁ πατὴρ ἐκ τῶν ἰδίων χαρισμάτων. μακάριος ὁ διδοὺς κατὰ τὴν ἐντολήν· ἀθῷος γάρ ἐστιν. οὐαὶ τῷ λαμβάνοντι, εἰ μεν γὰρ χρείαν ἔχον λαμβάνει τις, ἀθῷος ἔσται· ὁ δὲ μὴ χρείαν ἔχων ἔχων δώσει δίκην, ἱνα τί ἔλαε καὶ εἰς τί· ἐν συνοχῇ δὲ γενόμενος ἐξετασθήσεται περὶ ὧν ἔπραξε, καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ἐκεῖθεν, μέχρις οὗ ἀποδῷ τὸν ἔσχατον κοδράντην.
5. Oricui îți cere, dă-i și nu cere [înapoi], căci tuturor vrea să dea Tatăl din darurile Sale. Fericit este cel ce dă potrivit poveței, căci nevinovat este. Vai de cine ia, căci dacă ia ceva având nevoie, nevinovat va fi; însă cel ce are [deja] și nu are nevoie va da socoteală de ce a luat și pentru ce; dus în închisoare, va fi cercetat pentru cele ce le-a făcut și nu va ieși de-acolo până nu va returna [și] ultimul bănuț!

6. ἀλλὰ καὶ περὶ τούτου δὲ εἰρηται· Ἱδρωσάτω ἡ ἐλεημοσύνη σου εἰς τὰς χεῖρας σου, μέχρις ἂν γνῷς τίνι δῷς.
6. Dar și despre aceasta s-a zis: “Să asude milostenia ta în mâinile tale, până ce cunoști cui dai!”

II

1. Δευτέρα δὲ ἐντολὴ τῆς διδαχῆς·
1. A doua povață a învățăturii:

2. οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ παιδοφθορήσεις, οὐ πορνεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ μαγεύσεις, οὐ φαρμακεύσεις, οὐ φονεύσεις τέκνον ἐν φθορᾷ, οὐδὲ γεννηθὲν ἀποκτενεῖς, οὐκ ἐπιθυμήσεις τὰ τοῦ πλησίον.
2. Să nu ucizi, să nu faci adulter, să nu corupi copii, să nu curvești, să nu furi, să nu faci vrăjitorii, să nu faci farmece, să nu ucizi copil prin avort, nici să-l omori pe cel născut, să nu poftești cele ale aproapelui!

3. οὐκ ἐπιορκήσεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, οὐ κακολογήσεις, οὐ μνησικακήσεις.
3. Să nu juri strâmb, să nu mărturisești fals, să nu vorbești de rău, să nu ții minte răul!

4. οὐκ ἔσῃ διγνώμων οὐδὲ δίγλωσσος· παγὶς γὰρ θανάτου ἡ διγλωσσία.
4. Să nu fii duplicitar în gândire, nici în vorbire, căci duplicitatea limbii este cursă a morții!

5. οὐκ ἔσται ὁ λόγος σου ψευδής, οὐ κενός, ἀλλὰ μεμεστωμένος πράξει.
5. Să nu fie cuvântul tău mincinos, nici gol, ci plin de faptă!

6. οὐκ ἔσῃ πλεονέκτης οὐδὲ ἅρπαξ οὐδὲ ὑποκριτὴς οὐδὲ κακοήθης οὐδὲ ὑπερήφανος. οὐ λήψῃ βουλὴν πονηρὰν κατὰ τοῦ πλησίον σου.
6. Să nu fii lacom, nici jefuitor, nici ipocrit, nici urâcios, nici arogant; să nu ai rea-voință față de aproapele tău!

7. οὐ μισήσεις πάντα ἄνθρώπον, ἀλλὰ οὓς μὲν ἐλέγξεις, περὶ δὲ ὧν προσεύξῃ, οὓς δὲ ἀγαπήσεις ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου.
7. Să nu urăști nici un om, ci pe unii să-i mustri, iar pentru unii să te rogi; și să-i iubești mai mult decât [iubești] sufletul tău!

III

1. Τέκνον μου, φεῦγε ἀπὸ παντὸς πονηροῦ καὶ ἀπὸ παντὸς ὁμοίου αὐτου.
1. Copilul meu, fugi de orice rău și de tot ce e asemenea lui!

2. μὴ γίνου ὀργίλος, ὁδηγεῖ γὰρ ἡ ὀργὴ πρὸς τὸν φόνον, μηδὲ ζηλωτὴς μηδὲ ἐριστικὸς μηδὲ θυμικός· ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων φόνοι γεννῶνται.
2. Să nu te faci furios, căci furia duce la ucidere; nici invidios, nici certăreț, nici pătimaș, căci din acestea toate se nasc ucideri!

3. τέκνον μου, μὴ γίνου ἐπιθυμητής, ὁδηγεῖ γὰρ ἡ ἐπιθυμία πρὸς τὴν πορνείαν, μηδὲ αἰσχρολόγος μηδὲ υψηλόφθαλμος· ἐκ γὰρ τούτων ἁπαντων μοιχεῖαι γεννῶνται.
3. Copilul meu, să nu te faci poftitor, căci pofta duce la curvie; nici grăitor de cuvinte rușinoase, nici îndrăzneț cu ochii, căci din acestea toate se nasc adultere.

4. τέκνον μου, μὴ γίνου οἰωνοσκόκος, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν εἰδωλολατρίαν, μηδὲ ἐπαοιδὸς μηδὲ μαθηματικὸς μηδὲ περικαθαίρων, μηδὲ θέλε αὐτὰ βλέπειν· ἐκ γὰρ τοῦτων ἁπάντων εἰδωλολατρία γεννᾶται.
4. Copilul meu, să nu te faci ghicitor în zborul păsărilor, fiindcă [aceasta] duce la idolatrie; nici descântător, nici astrolog, nici curățitor [prin farmece], nici să vrei să vezi acestea, căci din acestea toate se naște idolatria.

5. τέκνον μου, μὴ γίνου ψεύστης, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ τὸ ψεῦσμα εἰς τὴν κλοπήν, μηδὲ φιλάργυρος μηδὲ κενόδοξος· ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων κλοπαὶ γεννῶνται.
5. Copilul meu, să nu te faci mincinos, fiindcă minciuna duce la hoție; nici iubitor de bani, nici vanitos, căci din acestea toate se nasc hoții.

6. τέκνον μου, μὴ γίνου γόγγυσος, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν βλασφημίαν, μηδὲ αὐθάδης μηδὲ πονηρόφρων· ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων βλασφημίαι γεννῶνται.
6. Copilul meu, să nu te faci cârtitor, fiindcă [aceasta] duce la blasfemie, nici încăpățânat, nici gânditor de rele, căci din acestea toate se nasc blasfemii.

7. ἴσθι δὲ πραΰς, ἐπεὶ οἱ πραεῖς κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
7. Dar fii blând, fiindcă cei blânzi vor moșteni pământul!

8. γίνου μακρόθυμος καὶ ἐλεήμων καὶ ἄκακος καὶ ἡσύχιος καὶ ἀγαθὸς καὶ τρέμων τοὺς λόγους διὰ παντός, οὓς ἤκουσας.
8. Fă-te îndelung-răbdător și milostiv, fără răutate, liniștit și bun, tremurând totdeauna pentru cuvintele pe care le-ai auzit!

9. οὐχ ὑψώσεις σεαυτὸν οὐδὲ δώσεις τῇ ψυχῇ σου θράσος. οὐ κολληθήσεται ἡ ψυχή σου μετὰ ὑψηλῶν, ἀλλὰ μετὰ δικαίων καὶ ταπεινῶν ἀναστραφήσῃ.
9. Să nu te înalți pe tine însuți, nici să dai obrăznicie sufletului tău. Să nu-ți lipești sufletul tău de cei mândri, ci cu cei drepți și smeriți să petreci.

10. τὰ συμβαίνοντά σοι ἐνεργήματα ὡς ἀγαθὰ προσδέξῃ, εἰδὼς ὅτι ἄτερ θεοῦ οὐδὲν γίνεται.
10. Lucrurile ce ți se întâmplă acceptă-le ca bune, știind că fără Dumnezeu nimic nu se face.

IV

1. Τέκνον μου, τοῦ λαλοῦντός σοι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μνησθήσῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, τιμήσεις δὲ αὐτὸν ὡς κύριον· ὅθεν γὰρ ἡ κυριότης λαλεῖται, ἐκεῖ κύριός ἐστιν.
1. Copilul meu, de cel ce-ți grăiește cuvântul lui Dumnezeu să-ți aduci aminte noaptea și ziua, și să-l cinstești ca pe Domnul, că unde se vorbește de domnie, acolo [și] Domnul este!

2. ἐκζητήσεις δὲ καθ’ ἡμέραν τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων, ἵνα ἐπαναπαῇς τοῖς λόγοις αὐτῶν.
2. Caută în fiecare zi fețele sfinților, ca să te odihnești în cuvintele lor.

3. οὐ ποιήσεις σχίσμα, εἰρηνεύσεις δὲ μαχομένους· κρινεῖς δικαίως, οὐ λήψῃ πρόσωπον ἐλέγξαι ἐπὶ παραπτώμασιν.
3. Să nu faci dezbinare, ci să împaci pe cei ce se ceartă; să judeci drept, să nu te uiți la față când mustri pentru păcat.

4. οὐ διψυχήσεις, πότερον ἔσται ἢ οὔ.
4. Nu te îndoi, dacă [ceva] va fi sau nu!

5. Μὴ γίνου πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν ἐκτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν.
5. Să nu te faci cu mâinile întinse la luat și strânse la dat.

6. ἐὰν ἔχῃς διὰ τῶν χειρῶν σου, δώσεις λύτρωσιν ἁμαρτιῶν σου.
6. Dacă ai [ceva] prin mâinile tale, să dai răscumpărare pentru greșelile tale.

7. οὐ διστάσεις δοῦναι οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις· γνώσῃ γάρ, τίς ἐστιν ὁ τοῦ μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης.
7. Nu sta la îndoială când dai, nici dând să cârtești, căci vei cunoaște cine este Bunul Răsplătitor al plății.

8. οὐκ ἀποστραφήσῃ τὸν ἐνδεόμενον, συγκοινωνήσεις δὲ πάντα τῷ ἀδελφῷ σοῦ καὶ οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι· εἰ γὰρ ἐν τῷ ἀθανάτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς θνητοῖς;
8. Nu întoarce spatele celui lipsit, ci împărtășește-i toate fratelui tău și să nu zici că sunt ale tale, că dacă suntem copărtași la nemurire, cu cât mai mult la cele muritoare?

9. Οὐκ ἀρεῖς τὴν χεῖρα σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ σου ἢ ἀπὸ τῆς θυγατρός σου, ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος διδάξεις τὸν φόβον τοῦ θεοῦ.
9. Să nu iei mâna ta de pe fiul tău sau de pe fiica ta, ci învață-i din tinerețe frica lui Dumnezeu.

10. οὐκ ἐπιτάξεις δούλῳ σου ἢ παιδίσκῃ, τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν θεὸν ἐλπίζουσιν, ἐν πικρίᾳ σου, μήποτε οὐ μὴ φοβηθήσονται τὸν ἐπ’ ἀμφοτέροις θεόν· οὐ γὰρ ἔρχεται κατὰ πρόσωπον καλέσαι, ἀλλ’ ἐφ’ οὓς τὸ πνεῦμα ἡτοίμασεν.
10. Nu porunci slujitorului tău sau slujnicei – celor ce nădăjduiesc în același Dumnezeu – în supărarea ta, ca nu cumva să nu se mai teamă de Dumnezeul amândurora. Căci [El] nu vine să ne cheme după față, ci pe cei pe care Duhul i-a pregătit.

11. ὑμεῖς δὲ οἱ δοῦλοι ὑποταγήσεσθε τοῖς κυρίοις ὑμῶν ὡς τύπῳ θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ.
11. Iar voi, slujitorii, să vă supuneți domnilor voștri ca unui chip al lui Dumnezeu, cu rușine și teamă.

12. Μισήσεις πᾶσαν ὑπόκρισιν καὶ πᾶν ὃ μὴ ἀρεστὸν τῷ κυρίῳ.
12. Să urăști orice ipocrizie și tot ceea ce nu este plăcut Domnului!

13. οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἐντολὰς κυρίου, φυλάξεις δὲ ἃ παρέλαβες, μήτε προστιθεὶς μήτε ἀφαιρῶν.
13. Nu părăsi [sub nici o formă] povețele Domnului; păzește cele ce le-ai primit, nici adăugând [ceva], nici scoțând.

14. ἐν ἐκκλησίᾳ ἐξομολογήσῃ τὰ παραπτώματά σου, καὶ οὐ προσελεύσῃ ἐπὶ προσευχήν σου ἐν συνειδήσει πονηρᾷ· αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς.
14. În Biserică să-ți recunoști păcatele tale, și să nu te duci la rugăciunea ta cu o conștiință rea; aceasta este calea vieții!

V

1. Ἡ δὲ τοῦ θανάτου ὁδός ἐστιν αὕτη· πρῶτον πάντων πονηρά ἐστι καὶ κατάρας μεστή· φόνοι, μοιχεῖαι, ἐπιθυμίαι, πορνεῖαι, κλοπαί, εἰδωλολατρίαι, μαγεῖαι, φαρμακίαι, ἁρπαγαί, ψευδομαρτυριαι, ὑποκρίσεις, διπλοκαρδία, δόλος, ὑπερηφανία, κακία, αὐθάδεια, πλεονεξία, αἰσχρολογία, ζηλοτυπία, θρασύτης, ὕψος, ἀλαζονεία.
1. Iar calea morții este aceasta: mai întâi de toate este rea și plină de blestem: ucideri, adultere, pofte, desfrânări, hoții, idolatrii, vrăji, farmece, jafuri, mărturii mincinoase, ipocrizii, duplicitatea inimii, vicleșug, aroganță, răutate, încăpățânare, lăcomie, vorbire rușinoasă, invidie, obrăznicie, trufie, prefăcătorie…

2. διῶκται ἀγαθῶν, μισοῦντες ἀληθειαν, ἀγαπῶντες ψεῦδος, οὐ γινώσκοντες μισθὸν δικαιοσύνης, οὐ κολλώμενοι ἀγαθῷ οὐδὲ κρίσει δικαίᾳ ἀγρυπνοῦντες οὐκ εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ’ εἰς τὸ πονηρόν· ὧν μακρὰν πραΰτης καὶ ὑπομονή, μάταια ἀγαπῶντες, διώκοντες ἀνταπόδομα, οὐκ ἐλεοῦντες πτωχόν, οὐ πονοῦντες ἐπὶ καταπονουμένῳ, οὐ γινώσκοντες τὸν ποιήσαντα αὐτούς, φονεῖς τέκνων, γινώσκοντες τὸν ποιήσαντα αὐτούς, φονεῖς τέκνων, φθορεῖς πλάσματος θεοῦ, ἀποστρεφόμενοι τὸν ἐνδεόμενον, καταπονοῦντες τὸν θλιβόμενον, πλουσίων παράκλητοι, πενήτων ἄνομοι κριταί, πανθαμάρτητοι· ῥυσθείητε, τέκνα, ἀπὸ τούτων ἁπάντων.
2. prigonitori ai celor buni, urâtori ai adevărului, iubitori de minciună; nu cunosc răsplata dreptății, nu se lipesc de bine, nici de dreapta judecată; priveghează nu spre bine, ci spre rău; departe de ei blândețea și răbdarea; iubesc cele deșarte, umblă după răsplată, nu miluiesc pe cel sărac, nu se ostenesc pentru cel necăjit, nu cunosc pe Făcătorul lor; ucigași de copii, stricători ai făpturii lui Dumnezeu; întorc spatele celui lipsit, asupresc pe cel strâmtorat, apărători ai celor bogați, judecători neleguiți ai săracilor, atotpăcătoși. Izbăviți-vă, copii, de toate acestea!

VI

1. Ὅρα, μὴ τίς σε πλανήσῃ ἀπὸ ταύτης τῆς ὁδοῦ τῆς διδαχῆς, ἐπεὶ παρεκτὸς θεοῦ σε διδάσκει.
1. Vezi să nu te abată cineva de la această cale a învățăturii, fiindcă te învață afară de Dumnezeu.

2. εἰ μὲν γὰρ δύνασαι βαστάσαι ὅλον τὸν ζυγὸν τοῦ κυρίου, τέλειος ἔσῃ· εἰ δ’ οὐ δύνασαι, ὃ δύνῃ, τοῦτο ποίει.
2. Căci dacă poți purta tot jugul Domnului, desăvârșit vei fi; iar de nu poți, ceea ce poți – asta să faci!

3. περὶ δὲ τῆς βρώσεως, ὃ δύνασαι βάστασον· ἀπὸ δὲ τοῦ εἰδωλοθύτου λίαν πρόσεχε· λατρεία γάρ ἐστι θεῶν νεκρῶν.
3. Cât despre mâncare, ține ce poți, dar ferește-te tare de cea jertfită idolilor, căci slujire este la zei morți.

VII

1. Περὶ δὲ τοῦ βαπτίσματος, οὕτω βαπτίσατε· ταῦτα πάντα πρειπόντες, βαπτίσατε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν ὕδατι ζῶντι.
1. Cât despre botez, așa să botezați: după ce ați spus acestea toate, botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în apă vie.

2. ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃς ὕδωρ ζῶν, εἰς ἄλλο ὕδωρ βάπτισον· εἰ δ’ οὐ δύνασαι ἐν ψυχρῷ, ἐν θερμῷ.
2. Iar dacă nu ai apă vie, botează în altă apă; și dacă nu poți în [apă] rece, [atunci] în [apă] caldă.

3. ἐὰν δὲ ἀμφότερα μὴ ἔχῃς, ἔκχεον εἰς τὴν κεφαλὴν τρὶς ὕδωρ εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος.
3. Dacă nu ai nici una nici alta, toarnă pe cap de trei ori apă, în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

4. πρὸ δὲ τοῦ βαπτίσμος προνηστευσάτω ὁ βαπτίζων καὶ ὁ βαπτιζόμενος καὶ εἴ τινες ἄλλοι δύναται· κελεύεις δὲ νηστεῦσαι τὸν βαπτιζόμενον πρὸ μιᾶς ἢ δύο.
4. Iar înainte de botez, să postească cel ce botează și cel ce este botezat și alți câțiva, dacă pot. Dar îndeamnă să postească pe cel ce este botezat una sau două [zile] înainte.

VIII

1. Αἱ δὲ νηστεῖαι ὑμῶν μὴ ἔστωσαν μετὰ τῶν ὑποκριτῶν. νηστεύουσι γὰρ δευτέρα σαββάτων καὶ πέμτῃ· ὑμεῖς δὲ νηστεύσατε τετράδα καὶ παρασκευήν.
1. Posturile voastre să nu fie împreună cu ale ipocriților, că ei postesc lunea și joia; însă voi să postiți miercurea și vinerea.

2. μηδὲ προσεύχεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, ἀλλ’ ὡς ἐκέλευσεν ὁ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ αὐτοῦ, οὕτω προσεύχεσθε· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸ ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὴν ὀφειλὴν ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
2. Nici nu vă rugați ca ipocriții, ci cum ne-a îndemnat Domnul în Evanghelia Sa. Așa să vă rugați: „Tatăl nostru, Care ești în cer, să se sfințească numele Tău, să vină Împărăția Ta, să se facă voia Ta, precum în cer, [așa] și pe pământ; Pâinea noastră, Cea mai presus de ființă, dă-o nouă astăzi, și șterge nouă datoria noastră precum și noi o ștergem pentru datornicii noștri, și să nu ne duci pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este Puterea și Slava în veci.”

3. τρὶς τῆς ἡμέρας οὕτω προσεύχεσθε.
3. De trei ori pe zi să vă rugați așa.

IX

1. Περὶ δὲ τῆς εὐχαριστίας, οὕτως εὐχαριστήσατε·
1. Cât despre Euharistie, așa să mulțumiți:

2. πρῶτον περὶ τοῦ ποτηρίον· Εὐχαριστοῦμεν σοι, πάτερ ἡμῶν, ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀμπέλον Δαυεὶδ τοῦ παιδός σου, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου· σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
2. Mai întâi, cu privire la potir: “Mulțumim Ție, Tatăl nostru, pentru Sfânta Vie a lui David, copilul Tău, pe care ai făcut-o cunoscută nouă prin Iisus, copilul Tău. Ție [se cuvine] slava în veci!”

3. περὶ δὲ τοῦ κλάσμος· Εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἡμῶν, ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ γνώσεως, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου. σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
3. Iar cu privire la pâinea frântă: “Mulțumim Ție, Tatăl nostru, pentru viața și cunoașterea pe care ai făcut-o cunoscută nouă prin Iisus, copilul Tău. Ție [se cuvine] slava în veci!

4. ὥσπερ ἦν τοῦτο τὸ κλάσμα διεσκορπισμένον ἐπάνω τῶν ὀρέων καὶ συναχθὲν ἐγένετο ἕν, οὕτω συναχθήτω σου ἡ ἐκκλησία ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς εἰς τὴν σὴν βασιλείαν. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας.
4. După cum era această pâine frântă împrăștiată peste munți și fiind adunată s-a făcut una, așa să se adune Biserica Ta de la marginile pământului întru Împărăția Ta. Că a Ta este slava și puterea, prin Iisus Hristos, în veci.”

5. μηδεὶς δὲ φαγέτω μηδὲ πιέτω ἀπὸ τῆς εὐχαριστίας ὑμῶν, ἀλλ’ οἱ βαπτισθέντες εἰς ὄνομα κυρίου· καὶ γὰρ περὶ τούτου εἴρηκεν ὁ κύριος· Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί.
5. Însă nimeni să nu mănânce, nici să bea din Euharistia voastră, ci [numai] cei care au fost botezați în numele Domnului, căci și despre aceasta a zis Domnul: “Nu dați ceea ce e sfânt câinilor!”

X

1. Μετὰ δὲ τὸ ἐμπλησθῆναι οὗτως εὐχαριστήσατε·
1. După ce v-ați săturat, așa să mulțumiți:

2. Εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἅγιε, ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ὀνόματος σου, οὗ κατεσκήνωσας ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, αὶ ὑπὲρ τῆς γνώσεως καὶ πίστεως καὶ ἀθανασίας, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου· σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
2. “Mulțumim Ție, Tată Sfinte, pentru sfânt numele Tău, pe care l-ai sălășluit în inimile noastre, și pentru cunoașterea și încrederea și nemurirea pe care ai făcut-o cunoscută nouă prin Iisus, copilul Tău. Ție [se cuvine] slava în veci!”

3. σύ, δέσποτα παντοκράτορ, ἔκτισας τὰ πάντα ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, τροφήν τε καὶ ποτὸν ἔδωκας τοῖς ἀνθρώποις εἰς ἀπόλαυσιν, ἵνα σοι εὐχαριστήσωσιν, ἡμῖν δὲ ἐχαρίσω πνευματικὴν τροφὴν καὶ ποτὸν καὶ ζωὴν αἰώνιον διὰ τοῦ παιδός σου.
3. Tu, Stăpâne Atotputernice, ai zidit toate pentru numele Tău. Hrană și băutură ai dat oamenilor spre desfătare, ca Ție să-ți mulțumească, iar nouă ne-ai dăruit Hrană și Băutură duhovnicească și viață veșnică prin Copilul Tău.

4. πρὸ πάντων εὐχαριστοῦμέν σοι, ὅτι δυνατὸς εἶ· σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
4. Înainte de toate, mulțumim Ție, că ești puternic. Ție [se cuvine] slava în veci!

5. μνήσθητι, κύριε, τῆς ἐκκλησίας σου, τοῦ ῥύσασθαι αὐτὴν ἀπὸ παντὸς πονηροῦ καὶ τελειῶσαι αὐτὴν ἐν τῇ ἀγάπῃ σου, καὶ σύναξον αὐτὴν ἀπὸ τῶν τεσσάρων ἀνέμων,26 εἰς τὴν σὴν βασιλείαν, ἣν ἡτοίμασας αὐτῇ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
5. Amintește-Ți, Doamne, de Biserica Ta, ca s-o izbăvești de tot răul și s-o desăvârșești în iubirea Ta. Și adun-o din cele patru direcții întru Împărăția Ta, pe care ai gătit-o pentru Ea. Că a Ta este puterea și slava în veci!

6. ἐλθέτω χάρις καὶ παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος. Ὡσαννὰ τῷ θεῷ Δαείδ. εἴ τις ἅγιός ἐστιν, ἐρχέθω· εἴ τις οὐκ ἔστι, μετανοείτω· μαρὰν ἀθά· ἀμήν.
6. Să vină harul și să treacă lumea aceasta! Osana Dumnezeului lui David! Dacă este cineva sfânt, să vină! Dacă cineva nu este, să-și schimbe mintea! Maranatha! Amin!

7. τοῖς δὲ προφήταις ἐπιτρέπετε εὐχαριστεῖν ὅσα θέλουσιν.
7. Profeților, însă, să le îngăduiți a mulțumi atât cât vor.

XI

1. Ὃς ἂν οὖν ἐλθὼν διδάξῃ ὑμᾶς ταῦτα πάντα τὰ προειρημένα, δέξασθε αὐτόν·
1. Deci, de vine careva să vă învețe acestea toate, cele spuse înainte, primiți-l!

2. ἐὰν δὲ αὐτὸς ὁ διδάσκων στραφεὶς διδάσκῃ ἄλλην διδαχὴν εἰς τὸ καταλῦσαι, μὴ αὐτοῦ ἀκούσητε· εἰς δὲ τὸ προσθεῖναι δικαοσύνην καὶ γνῶσιν κυρίου, δέξασθε αὐτὸν ὡς κύριον.
2. Iar dacă învățătorul însuși s-ar suci și ar învăța o altă învățătură întru desființarea [acesteia], să nu-l ascultați! Iar [dacă este] întru sporirea dreptății și cunoașterii Domnului, primiți-l ca pe Domnul.

3. Περὶ δὲ τὼν ἀποστόλων καὶ προπητῶν, κατὰ τὰ δόγμα τοῦ εὐαγγελίου οὕτω ποιήσατε.
3. Cât despre apostoli și profeți, după dogma Evangheliei, așa să faceți:

4. πᾶς δὲ ἀπόστολος ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς δεχθήτω ὡς κύριος·
4. Orice apostol care vine la voi să fie primit ca Domnul.

5. οὐ μενεῖ δὲ εἰ μὴ ἡμέραν μίαν· ἐὰν δὲ ᾖ χρεία, καὶ τὴν ἄλλην· τρεῖς δὲ ἐὰν μείνῃ, ψευδοπροφήτης ἐστίν.
5. Dar să nu rămână decât o zi; și dacă e nevoie, și alta; dar de rămâne trei, profet mincinos este.

6. ἐρχόμενος δὲ ὁ ἀπόστολος μηδὲν λαμβανέτω εἰ μὴ ἄρτον, ἕως οὗ αὐλισθῇ· ἐὰν δὲ ἀργυριον αἰτῇ, ψευδοπροφήτης ἐστί.
6. Apostolul ce pleacă să nu ia nimic altceva decât pâine, până când găsește sălaș [altundeva];

7. Καὶ πάντα προφήτην λαλοῦντα ἐν πνεύματι οὐ πειράσετε οὐδὲ διακρινεῖτε· πᾶσα γὰρ ἁμαρτία ἀφεθήσεται, αὕτη δὲ ἡ ἁμαρτία οὐκ ἀφεθήσεται.
7. Și pe orice profet grăind în duh să nu-l ispitiți, nici să-l criticați, că orice greșeală se va șterge, dar greșeala aceasta nu se va șterge.

8. οὐ πᾶς δὲ ὁ λαλῶν ἐν πνεύματι προφήτης ἐστίν, ἀλλ’ ἐὰν ἔχῃ τοὺς τρόπους κυρίου. ἀπὸ οὖν τῶν τρόπων γνωσθήσεται ὁ ψευδοπροφήτης καὶ ὁ προφήτης.
8. Însă nu orice grăitor în duh este profet, ci dacă are purtările Domnului. Deci din purtări se va cunoaște profetul mincinos și profetul [adevărat].

9. καὶ πᾶς προφήτης ὁριζων τράπεζαν ἐν πνεύματι οὐ φάγεται ἀπ’ αὐτῆς, εἰ δὲ μήγε ψευδοπροφήτης ἐστί.
9. Și orice profet ce rânduiește masa în duh nu va mânca din ea, dacă nu cumva este profet mincinos.

10. πᾶς δὲ προφήτης διδάσκων τὴν ἀληθειαν, εἰ ἃ διδάσκει οὐ ποιεῖ, ψευδοπρφήτης ἐστί.
10. Orice profet care învață adevărul, dacă nu face ceea ce învață este profet mincinos.

11. πᾶς δὲ προφήτης δεδοκιμασμένος, ἀληθινός, ποιῶν εἰς μυστήριον κοσμικὸν ἐκκλησίας, μὴ διδάσκων δὲ ποιεῖν, ὅσα αὐτὸς ποιεῖ, οὐ κριθήσεται ἐφ’ ὑμῶν· μετὰ θεοῦ γὰρ ἔχει τὴν κρίσιν· ὡσαύτως γὰρ ἐποίησαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι προφῆται.
11. Orice profet încercat, adevărat, ce făptuiește întru taina cosmică a Bisericii, neînvățând [și pe alții] a face ceea ce el face, să nu fie judecat de voi, că are judecata cu Dumnezeu. Fiindcă tot așa au făcut și vechii profeți.

12. ὃς δ’ ἂν εἴπῃ ἐν πνεύματι· δός μοι ἀργύρια ἢ ἕτερά τινα, οὐκ ἀκούσεσθε αὐτοῦ· ἐὰν δὲ περὶ ἄλλων ὑστερούντων εἴπῃ δοῦναι, μηδεὶς αὐτὸν κρινέτω.
12. Însă, de careva ar zice în duh: “Dați-mi bani” sau altceva, să nu-l ascultați! Dar dacă zice să i se dea pentru alții, care sunt lipsiți, nimeni să nu-l judece!

XII

1. Πᾶς δὲ ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου δεχθήτω· ἔπειτα δὲ δοκιμάσαντες αὐτὸν γνώσεσθε, σύνεσιν γὰρ ἕξετε δεξιὰν καὶ ἀριστεράν.
1. Tot cel ce vine în numele Domnului să fie primit. După aceea, cercetându-l, îl veți cunoaște, că veți avea înțelegerea dreptei și stângii.

2. εἰ μὲν παρόδιός ἐστιν ὁ ἐρχόμενος, βοηθεῖτε αὐτῷ, ὅσον δύνασθε· οὐ μενεῖ δὲ πρὸς ὑμᾶς εἰ μὴ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, ἐὰν ᾖ ἀνάγκη.
2. Dacă cel ce vine e un drumeț, ajutați-l cât puteți, dar să nu rămână la voi decât două sau trei zile, dacă e neapărată nevoie.

3. εἰ δὲ θέλει πρὸς ὑμᾶς καθῆσθαι, τεχνίτης ὤν, ἐργαζέσθω καὶ φαγέτω.
3. Dacă vrea să se stabilească la voi ca meseriaș, să lucreze și să mănânce.

4. εἰ δὲ οὐκ ἔχει τέχνην, κατὰ τὴν σύνεσιν ὑμῶν προνοήσατε, πῶς μὴ ἀργὸς μεθ’ ὑμῶν ζήσεται Χριστιανός.
4. Dar dacă nu are o meserie, socotiți după înțelegerea voastră, să nu cumva să trăiască împreună cu voi un creștin leneș.

5. εἰ δ’ οὐ θέλει οὑτω ποιεῖν, χριστέμπορός ἐστι· προσέχετε ἀπὸ τῶν τοιούτων.
5. Iar de nu vrea să facă așa [cum socotiți], este vânzător de Hristos. Aveți grijă la cei de felul acesta!

XIII

1. Πᾶς δὲ προφήτης ἀληθινὸς θέλων καθῆσθαι πρὸς ὑμᾶς ἄξιός ἐστι τῆς τροφῆς αὐτοῦ.
1. Orice profet adevărat care vrea să se stabilească la voi, vrednic este de hrana lui.

2. ὡσαύτως διδάσκαλος ἀληθινός ἐστιν ἄξιος καὶ αὐτὸς ὥσπερ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.
2. La fel, învățătorul adevărat este vrednic și el, ca lucrătorul, de hrana lui.

3. πᾶσαν οὖν ἀπαρχὴν γεννημάτων ληνοῦ καὶ ἅλωνος, βοῶν τε καὶ προβάτων λαβὼν δώσεις τὴν ἀπαρχὴν τοῖς προφήταις· αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἀρχιερεῖς ὑμῶν.
3. Așadar, luând toată pârga produselor linului și ariei, a boilor și oilor, veți da profeților pârga, că ei sunt preoții voștri.

4. ἐὰν δὲ μὴ ἔχητε προφήτην, δότε τοῖς πτωχοῖς.
4. Iar de nu aveți profet, dați-o săracilor!

5. ἐὰν σιτίαν ποιῇς, τὴν ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς κατὰ τὴν ἐντολήν.
5. Dacă faci pâine, luând pârga, dă-o potrivit poveței.

6. ὡσαύτως κεράμιον οἴνου ἢ ἐλαίου ἀνοίξας, τὴν ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς τοῖς προφήταις·
6. La fel, dacă ai deschis un vas cu vin sau cu ulei, luând pârga, dă-o profeților!

7. ἀργυρίου δὲ καὶ ἱματισμοῦ καὶ παντὸς κτήματος λαβὼν τὴν ἀπαρχήν, ὡς ἂν σοι δόξῃ, δὸς κατὰ τὴν ἐντολήν.
7. Iar din bani și din haine și din toată averea [ta], luând pârga, precum ți se pare, dă-o, potrivit poveței.

XIV

1. Κατὰ κυριακὴν δὲ κυρίου συναχθέντες κλάσατε ἄρτον καὶ εὐχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τὰ παραπτώματα ὑμῶν, ὅπως καθαρὰ ἡ θυσία ὑμῶν ᾐ.
1. Iar când vă adunați în fiecare duminică a Domnului, frângeți pâinea și mulțumiți, după ce v-ați recunoscut păcatele voastre, ca jertfa voastră să fie curată.

2. πᾶς δὲ ἔχων τὴν ἀμφιβολίαν μετὰ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ μὴ συνελθέτω ὑμῖν, ἕως οὗ διαλλαγῶσιν, ἵνα μὴ κοινωθῇ ἡ θυσία ὑμῶν.
2. Oricine are supărare cu tovarășul său să nu vină împreună cu voi, până nu se împacă, pentru ca să nu se pângărească jertfa voastră.

3. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ῥηθεῖσα ὑπὸ κυρίου· Ἐν παντὶ τόπὼ καὶ χρόνῳ προσφέρειν μοι θυσίαν καθαράν. ὅτι βασιλεὺς μέγας εἰμί, λέγει κύριος, καὶ τὸ ὄνομά μου θαυμαστὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι.
3. Că aceasta este ce s-a zis de Domnul: “În orice loc și timp aduceți Mie jertfă curată, că Împărat Mare sunt, zice Domnul, și numele Meu [este] minunat între neamuri!”

XV

1. Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου, ἄνδρας πραεῖς καὶ ἀφιλαργύρους καὶ ἀληθεῖς καὶ δεδοκιμασμένους· ὑμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων.
1. Așadar, hirotoniți pentru voi înșivă episcopi și diaconi vrednici de Domnul, bărbați blânzi și neiubitori de bani, adevărați și încercați, căci pentru voi liturghisesc și ei liturghia profeților și învățătorilor.

2. μὴ οὖν ὐπερίδητε αὐτούς· αὐτοὶ γὰρ εἰσιν οἱ τετιμημένοι ὑμῶν μετὰ τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων.
2. Deci să nu-i disprețuiți, căci ei sunt cinstiți între voi cu profeții și învățătorii.

3. Ἐλέγχετε δὲ ἀλλήλους μὴ ἐν ὀργῇ, ἀλλ’ ἐν εἰρήνῃ ὡς ἔχετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ· καὶ παντὶ ἀστοχοῦντι κατὰ τοῦ ἑτέρου μηδεὶς λαλείτω μηδὲ παρ’ ὑμῶν ἀκουέτω, ἕως οὗ μετανοήσῃ.
3. Mustrați-vă unul pe altul nu cu furie, ci cu pace, precum aveți în Evanghelie. Și cu oricine greșește împotriva altuia nimeni dintre voi să nu grăiască, nici să-l asculte, până nu își schimbă mintea.

4. τὰς δὲ εὐχὰς ὑμῶν καὶ τὰς ἐλεημοσύνας καὶ πάσας τὰς πράξεις οὕτω ποιήσατε, ὡς ἔχετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν.
4. Rugăciunile voastre și milosteniile și toate faptele așa să le faceți, precum aveți în Evanghelia Domnului nostru.

XVI

1. Γρηγορεῖτε ὑπὲρ τῆς ζωῆς ὑμῶν· οἱ λύχνοι ὑμῶν μὴ σβεσθήτωσαν, καὶ αἱ ὀσφύες ὑμῶν μὴ ἐκλυέσθωσαν, ἀλλὰ γίνεσθε ἕτοιμοι· οὐ γὰρ οἴδατε τὴν ὥραν, ἐν ᾗ ὁ κύριος ἡμῶν ἔρχεται.
1. Privegheați pentru viața voastră! Candelele voastre să nu se stingă și coapsele voastre să nu se descingă, ci gătiți-vă, că nu știți ceasul în care Domnul nostru vine.

2. πυκνῶς δὲ συναχθήσεσθε ζητοῦντες τὰ ἀνήκοντα ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· οὐ γὰρ ὠφελήσει ὑμᾶς ὁ πᾶς χρόνος τῆς πίστεως ὑμῶν, ἐὰν μὴ ἐν τῷ ἐσχάτῳ καιρῷ τελειωθῆτε.
2. Adunați-vă des, căutând cele potrivite sufletelor voastre, căci nu vă va folosi vouă tot timpul încrederii voastre, dacă nu vă veți desăvârși în timpul cel din urmă.

3. ἐν γὰρ ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις πληθυνθήσονται οἱ ψευδοπροφῆται καὶ οἱ φθορεῖς, καὶ στραφήσονται τὰ πρόβατα εἰς λύκους, και ἡ ἀγάπη στραφήσεται εἰς μῖσος.
3. Căci în zilele cele din urmă se vor înmulți profeții mincinoși și stricătorii; și se vor schimba oile în lupi și iubirea se va schimba în ură.

4. αὐξανούσης γὰρ τῆς ἀνομίας μισήσουσιν ἀλλήλους καὶ διώξουσι καὶ παραδώσουσι, καὶ τότε φανήσεται ὁ κοσμοπλανὴς ὡς υἱὸσ θεοῦ, καὶ ποιήσει σημεῖα καὶ τέρατα, καὶ ἡ γῆ παραδοθήσεται εἰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ ποιήσει ἀθέμιτα, ἃ οὐδέποτε γέγονεν ἐξ αἰῶνος.
4. Căci sporind fărădelegea, se vor urî unii pe alții și se vor prigoni și se vor vinde, și atunci se va arăta înșelătorul lumii, ca fiu al lui Dumnezeu, și va face semne și minuni; și pământul va fi dat în mâinile lui și va face lucruri nelegiuite, care niciodată nu s-au făcut din veac.

5. τότε ἥξει ἡ κτίσις τῶν ἀντρώπων εἰς τὴν πύρωσιν τῆς δοκιμασίας, καὶ σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀπολοῦνται, οἱ δὲ ὑπομείναντες ἐν τῇ πίστει αὐτῶν σωθήσονται ὑπ’ αὐτου τοῦ καταθέματος.
5. Atunci va ajunge zidirea oamenilor în focul încercării, și se vor sminti mulți și se vor rătăci, iar cei ce vor răbda în încrederea lor vor fi mântuiți de blestemul însuși.

6. καὶ τότε φανήσεται τὰ σημεῖα τῆς ἀληθείας· πρῶτον σημεῖον ἐκπετάσεως ἐν οὐρανῷ, εἶτα σημεῖον φωνῆς σάπιγγος, καὶ τὸ τρίτον ἀνάστασις νεκρῶν.
6. Și atunci se vor arăta semnele adevărului: mai întâi, semnul deschiderii în cer, apoi semnul glasului trâmbiței, și al treilea, scularea morților.

7. οὐ πάντων δέ, ἀλλ’ ὡς ἐρρέθη· Ἥξει ὁ κύριος καὶ πάντες οἱ ἅγιοι μετ’ αὐτοῦ.
7. Dar nu a tuturora, ci cum s-a zis: “Va veni Domnul și toți sfinții cu El.”

8. τότε ὄψεται ὁ κόσμος τὸν κύριον ἐρχόμενον ἐπάνω τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ .
8. Atunci va vedea lumea pe Domnul venind pe norii cerului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *