Întâia epistolă a lui Ioan. Traducere nouă

By in Exegeză biblică, Traduceri on 9 iunie 2015

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Pentru traducerea aceasta am folosit ediția critică a Noului Testament editată de Nestle și Aland (ediția nr. 28). Textele încadrate între paranteze drepte se regăsesc doar în câteva manuscrise și este posibil să fie interpolări  sau comentarii  introduse de scribi. De asemenea, unde erau diferențe importante, am dat și alte variante de traducere între paranteze rotunde, pornind de la alte manuscrise. Traducerea este cvasi-literală și am încercat să folosesc un limbaj cât mai clar și accesibil. Acolo unde apare Logos am lăsat uneori termenul netradus, având în vedere că traducerea obișnuită („cuvânt”) pierde bogăția de semnificații a acestui cuvânt (care mai înseamnă, de exemplu, „rațiune”, și se referă și la a doua Persoană din Sfânta Treime, Dumnezeu Cuvântul/Logosul, care S-a întrupat și S-a făcut Dumnezeu-Omul Iisus Hristos). E o traducere personală, prin care am încercat să mă apropii mai mult de textul biblic, și pe care o public în speranța că vă va fi de folos și vouă. 

 

Capitolul I

Ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς;

1. Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre Logosul Vieții;

καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν–

2. Și Viața s-a arătat, și am văzut și mărturisim și vă vestim Viața cea veșnică, care era spre Tatăl și s-a arătat nouă.

ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3. Ceea ce am văzut și am auzit vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi; și a noastră părtășie este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos.

καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη.

4. Și acestea noi le scriem ca bucuria noastră să fie deplină.

Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.

5. Și aceasta este vestea pe care am auzit-o de la El și v-o vestim: că Dumnezeu lumină este și nici un întuneric nu este în El.

ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν·

6. Dacă zicem că părtășie avem cu El și în întuneric umblăm, mințim și nu înfăptuim adevărul.

ἐὰν ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

7. Dacă în lumină umblăm, precum El este în lumină, părtășie avem unul cu altul; și sângele lui Iisus, Fiul Lui, ne curățește pe noi de orice greșeală.

ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

8. Dacă zicem că greșeală nu avem, ne amăgim pe noi înșine și Adevărul nu este în noi.

ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.

9. Dacă recunoaștem greșelile noastre, credincios este și drept, ca să ne ierte greșelile și să ne curățească de orice fărădelege.

ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

10. Dacă zicem că n-am greșit, Îl facem mincinos, și Logosul Lui nu este în noi.

 

Capitolul 2

Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον·

1. Copiii mei, acestea vi le scriu ca să nu greșiți, și dacă cineva ar greși, Mijlocitor avem către Tatăl pe Iisus Hristos, cel drept.

καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου.

2. Și El este ispășire pentru greșelile noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumi.

Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.

3. Și prin aceasta știm că L-am cunoscut, dacă ținem povețele Lui.

ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτὸν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν·

4. Cel ce spune că L-a cunoscut și povețele Lui nu le ține, mincinos este și în el Adevărul nu se află!

ὃς δ’ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται· ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν.

5. Iar cine ține cuvântul Lui, într-adevăr, în acesta iubirea lui Dumnezeu e desăvârșită! Prin aceasta cunoaștem că în El suntem.

ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν, καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν.

6. Cel ce spune că rămâne în El trebuie, precum Acela a umblat, și El așa să umble.

Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ’ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε.

7. Iubiților, nu vă scriu povață nouă, ci o povață veche, pe care o aveați de la început. Povața cea veche este cuvântul pe care l-ați auzit.

πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει.

8. Iarăși, o povață nouă vă scriu, ceea ce e adevărat în El și în voi, căci întunericul trece și lumina cea adevărată deja strălucește.

Ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι.

9. Cel ce zice că este în lumină și pe fratele lui îl urăște, în întuneric este până acum.

ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν·

10. Cel ce iubește pe fratele său rămâne în lumină, și sminteală în el nu este.

ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.

11. Iar cel ce urăște pe fratele său în întuneric este și în întuneric umblă și nu vede încotro se duce, căci întunericul a orbit ochii lui.

Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

12. Scriu vouă, copiilor, fiindcă vă sunt iertate greșelile pentru numele Său.

γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν.

13. Scriu vouă, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel de la început. Scriu vouă, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău.

ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.

V-am scris, copilași, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinți, fiindcă ați cunoscut pe Cel de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și Logosul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău.

Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ·

15. Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume! Dacă cineva iubește lumea, nu este iubirea Tatălui (sau „lui Dumnezeu”, după alte manuscrise) în el.

ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλ’ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν.

16. Căci tot ceea ce este în lume – pofta cărnii și pofta ochilor și trufia vieții – nu este din Tatăl, ci din lume este.

καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

17. Și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν, ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

18. Copilași, este cel din urmă ceas; și precum ați auzit că vine un antihristos, și acum antihristoși mulți au apărut, de aici cunoaștem că este cel din urmă ceas.

ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν ἀλλ’ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ’ ἡμῶν– ἀλλ’ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν.

19. Dintr-ai noștri au ieșit, dar nu erau de-ai noștri, căci de erau de-ai noștri ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toți de-ai noștri.

καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἴδατε πάντες.

20. Și voi ungere aveți de la Cel Sfânt și știți toate.

οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν ἀλλ’ ὅτι οἴδατε αὐτὴν καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν.

21. Nu v-am scris pentru că nu știți Adevărul, ci pentru că Îl știți, și că orice minciună nu este din Adevăr.

Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.

22. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește, (zicând) că Iisus nu este Hristosul? Acesta este antihristosul, cel ce tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul.

πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει, ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει.

23. Oricine tăgăduiește pe Fiul nici pe Tatăl nu are; cine recunoaște pe Fiul are și pe Tatăl.

ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.

24. Voi, ceea ce ați auzit de la început în voi să rămână; dacă rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început, veți rămâne și voi în Fiul și în Tatăl (sau „în Fiul și în Duhul”, după alte manuscrise).

καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

25. Și aceasta este făgăduința pe care El ne-a promis-o: Viața cea veșnică.

Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς.

26. Acestea v-am scris despre cei ce vă amăgesc.

καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

27. Și voi, ungerea pe care ați primit-o (sau „harul pe care l-ați primit”, după alte manuscrise) de la El rămâne în voi, și n-aveți nevoie ca cineva să vă învețe, ci precum ungerea Lui (sau „aceeași ungere”/”același har”/”harul Lui”/”Duhul Lui”, după alte manuscrise) vă învață despre toate, și adevărat este și nu este minciună, și așa cum v-a învățat, rămâneți în El.

Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ, σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.

28. Și acum, copii, rămâneți în El ca, de S-ar arăta, să avem îndrăzneală și să nu ne rușinăm de El la venirea Lui.

ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.

29. Dacă știți că este drept, cunoașteți și că oricine înfăptuiește dreptatea este născut din El.

 

Capitolul 3

Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.

1. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem! De aceea, lumea nu ne cunoaște, căci nu L-a cunoscut pe El.

ἀγαπητοὶ νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτόν, καθώς ἐστιν.

2. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, și ce vom fi încă nu s-a arătat. Știm că, de S-ar arăta, asemenea Lui vom fi, fiindcă Îl vom vedea precum este.

καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ’ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν.

3. Și oricine are nădejdea aceasta în el se curățește pe sine, precum Acela curat este.

Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία.

4. Oricine înfăptuiește greșeala înfăptuiește și nelegiuirea, și greșeala este nelegiuirea.

καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.

5. Și știți că Acela S-a arătat ca să ridice greșelile și greșeală în El nu este.

πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

6. Oricine rămâne în El nu greșește (ținta); oricine greșește (ținta) nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.

Παιδία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν·

7. Copilași, nimeni să nu vă amăgească! Cel ce înfăptuiește dreptatea drept este, precum Acela drept este.

ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.

8. Cel ce înfăptuiește greșeala din diavolul este, fiindcă de la început diavolul greșește (ținta). Întru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să surpe lucrările diavolului.

Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.

9. Oricine e născut din Dumnezeu nu înfăptuiește greșeala, căci sămânța Lui în el rămâne, și nu poate să greșească (ținta), fiindcă din Dumnezeu este născut.

ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

10. În aceasta sunt vădiți copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului: oricine nu înfăptuiește dreptate nu este din Dumnezeu și [nici] cel ce nu iubește pe fratele său.

Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους,

11. Căci aceasta este vestea pe care ați auzit-o de la început: ca să ne iubim unul pe altul.

οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια.

12. Nu precum Cain era din cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar cele ale fratelui său drepte.

Καὶ μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

13. Și nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea!

ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ.

14. Noi știm că am trecut din moarte întru viață, pentru că iubim pe frați; cel ce nu iubește rămâne în moarte.

πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν.

15. Oricine urăște pe fratele său ucigaș de oameni este, și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică dăinuitoare în el.

ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι.

16. În aceasta am cunoscut iubirea, că Acela și-a pus sufletul Său pentru noi. Și noi trebuie să ne punem sufletele pentru frați.

ὃς δ’ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

17. Iar cine ar avea bogăția lumii și ar vedea pe fratele său având o nevoie și și-ar închide cele lăuntrice față de el, cum rămâne iubirea lui Dumnezeu în el?

Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ’ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ,

18. Copii, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci în faptă și în adevăr!

Καὶ ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν. καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν,

19. Și prin aceasta vom cunoaște că din Adevăr suntem, și în fața Lui ne vom încredința inimile,

ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα.

20. cu orice ne-ar osândi inima noastră, că mai mare este Dumnezeu decât inima noastră și cunoaște toate.

Ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν

21. Iubiților, dacă inima noastră nu ne osândește, îndrăzneală avem către Dumnezeu.

καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν, λαμβάνομεν ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν.

22. Și orice am cere, primim de la El, căci povețele Lui le ținem și cele plăcute înaintea Lui le înfăptuim.

Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν.

23. Și aceasta este povața Lui: să ne încredem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unul pe altul, precum ne-a dat povață.

καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

24. Și cel ce ține povețele Lui în El rămâne și El în el; și în aceasta cunoaștem că rămâne în noi: din Duhul pe care ni L-a dat.

 

Capitolul 4

Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον.

1. Iubiților, nu vă încredeți oricărui duh, ci verificați duhurile dacă sunt din Dumnezeu, că mulți profeți falși au ieșit în lume.

ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν,

2. Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu: orice duh care recunoaște pe Iisus Hristos venit în carne, din Dumnezeu este.

καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.

3. Și orice duh care nu recunoaște pe Iisus nu este din Dumnezeu; și acesta este cel al antihristosului, care ați auzit că vine, și acum este deja în lume.

Ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ.

4. Voi din Dumnezeu sunteți, copii, și i-ați biruit, căci mai mare este Cel ce e în voi decât cel ce e în lume.

αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει.

5. Ei din lume sunt, de aceea din lume grăiesc și lumea îi aude.

ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν· ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης.

6. Noi din Dumnezeu suntem; cel ce cunoaște pe Dumnezeu ne aude; cel ce nu este din Dumnezeu nu ne aude. Din aceasta cunoaștem Duhul Adevărului și duhul rătăcirii.

Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν.

7. Iubiților, să ne iubim unul pe altul, căci iubirea din Dumnezeu este, și oricine iubește din Dumnezeu este născut și cunoaște pe Dumnezeu.

ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν.

8. Cel ce nu iubește nu a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu iubire este.

ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ.

9. Prin aceasta a răsărit iubirea lui Dumnezeu în noi, că pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca să trăim prin El.

ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.

10. În aceasta este iubirea (sau „iubirea lui Dumnezeu”, după alte manuscrise), nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ispășire pentru greșelile noastre.

Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν.

11. Iubiților, dacă așa ne-a iubit Dumnezeu, și noi trebuie să ne iubim unul pe altul.

θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται. ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἐν ἡμῖν τετελειωμένη ἐστίν.

12. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu în noi rămâne și iubirea Lui în noi desăvârșită este.

Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν.

13. Prin aceasta cunoaștem că în El rămânem și El în noi: că din Duhul Său ne-a dat.

καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου.

14. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii.

ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ.

15. Oricine recunoaște că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu în El rămâne și El în Dumnezeu.

καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει, καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

16. Și noi am cunoscut și ne-am încrezut în iubirea pe care o are Dumnezeu în noi. Dumnezeu iubire este, și cel ce rămâne în iubire în Dumnezeu rămâne, și Dumnezeu în El rămâne.

ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ’ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ.

17. Prin aceasta s-a desăvârșit iubirea între noi, ca să avem îndrăzneală în ziua [cea iubită a] judecății [către Cel ce S-a înomenit], fiindcă, precum Acela este (sau „precum Acela era în lume nepătat și pur”, în alte manuscrise), și noi suntem în lumea aceasta.

φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.

18. Frică nu este în iubire, ci iubirea desăvârșită aruncă afară frica, pentru că frica are pedeapsă, iar cel ce se teme nu s-a desăvârșit în iubire.

ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.

19. Noi iubim fiindcă El mai întâi ne-a iubit pe noi.

ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν θεὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν.

20. Dacă cineva ar zice, “iubesc pe Dumnezeu”, și pe fratele său l-ar urî, mincinos este! Căci cel ce nu iubește pe fratele lui, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească (sau „cum poate să-L iubească?”, după alte manuscrise).

καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

21. Și povața aceasta o avem de la El, ca cel ce iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său.

 

Capitolul 5

Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ.

1. Oricine crede că Iisus este Hristosul, din Dumnezeu este născut, și oricine iubește pe Cel care a născut iubește și pe Cel ce e născut din El.

ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν.

2. Prin aceasta cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă pe Dumnezeu iubim și povețele Lui le-nfăptuim (sau „le ținem”, după alte manuscrise).

αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν.

3. Căci aceasta este iubirea lui Dumnezeu, ca povețele Lui să le ținem; și povețele Lui nu sunt grele.

ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν.

4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și aceasta este biruința care a biruit lumea: încrederea noastră.

Τίς δέ ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ;

5. Dar cine este biruitorul lumii, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?

οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός, οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ’ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια.

6. Acesta este Cel ce a venit prin apă și sânge (sau „apă și Duh”/”sânge și Duh”/”sânge și Sfântul Duh”, după alte manuscrise): Iisus Hristos; nu numai în apă, ci în apă și în sânge (sau „în apă și în Duh”/”în sânge și în Duh”/”în sânge și în apă și Duh”, după alte manuscrise); și Duhul este Cel ce mărturisește, căci Duhul este Adevărul (sau „Duhul este cel ce mărturisește că Hristos este Adevărul”, în alte manuscrise).

ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες,

7. Pentru că Trei sunt Cei ce mărturisesc [în cer: Tatăl, Logosul și Sfântul Duh; și Aceștia Trei Una sunt]

τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.

8. [Și trei sunt care mărturisesc pe pământ: ] Duhul și apa și sângele; și cei trei întru Una sunt.

εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν· ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ, ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

9. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu mai mare este, că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: că a mărturisit despre Fiul Său.

ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὐτῷ, ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

10. Cel ce se încrede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia [lui Dumnezeu] în el însuși; cel ce nu se încrede în Dumnezeu (sau „în Fiul lui Dumnezeu”, după alte manuscrise) L-a făcut mincinos, căci n-a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu despre Fiul Său.

καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν.

11. Și aceasta este mărturia: că Viață veșnică ne-a dat Dumnezeu, și Viața aceasta în Fiul Său este.

ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει.

12. Cel ce are pe Fiul are Viața; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu Viața nu o are.

Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

13. Acestea am scris vouă, [celor care vă încredeți în numele Fiului lui Dumnezeu,] ca să știți că aveți viață veșnică, celor ce vă încredeți (sau „și să vă încredeți”, după alte manuscrise) în numele Fiului lui Dumnezeu.

καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν.

14. Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem către El: că dacă cerem ceva după voia Lui (sau „prin numele Lui”, după alte manuscrise), ne aude.

καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν ἀπ’ αὐτοῦ. 

15. Și dacă știm că ne aude orice am cere, știm că avem cererile pe care le-am cerut de la El.

Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον· οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ.

16. Dacă cineva ar vedea pe fratele său greșind cu o greșeală nu spre moarte, se va ruga și îi va da lui viață. Pentru cei ce greșesc nu spre moarte (sau „pentru cei ce nu greșesc cu greșeală spre moarte”, după alte manuscrise). Este o greșeală spre moarte, nu pentru aceea zic să se roage.

πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον.

17. Orice fărădelege este o greșeală, și este greșeală nu spre moarte.

Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει, ἀλλ’ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ ἑαυτὸν καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. 

18. Știm că oricine e născut din Dumnezeu nu greșește (ținta), ci cel ce s-a născut din Dumnezeu ia aminte la sine și cel rău nu se atinge de el.

οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.

19. Știm că din Dumnezeu suntem și lumea întreagă zace sub cel rău.

οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν, ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν, καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.

20. Dar știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat discernământ, ca să cunoaștem pe Cel Adevărat (sau „pe Adevăratul Dumnezeu”, după alte manuscrise); și suntem în Cel Adevărat: în Fiul Său, Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeul adevărat și Viața [cea] veșnică.

Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων.

21. Copii, păziți-vă de idoli! [Amin]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *